Geen windmolens in het bos!

Open brief                                                                           
groot-grabbis.nl-redactie.gif-300x271

Redactie – Ilustratie: ©groot-grabbis.nl

Aan de gemeenteraad van Barneveld

Geachte gemeenteraad,
Naar aanleiding van de berichtgeving in de Barneveldse Krant ( zie link1 )  van 21 december j.l.  wil ik mijn grote verontrusting aan u voorleggen inzake de Windvisie Barneveld -2.
UIt de Windvisie blijkt dat het college van B&W de plaatsing van windturbines in de bossen van Gardere,Kootiwjk.Stroe een reeele optie vindt.
Ik heb 2 argumenten om ernstig aan dit standpunt van het college te twijfelen:
 –
1. – Alleen al de gedachte om 100 m hoge  windturbines in onze prachtige, beschermde bosgebieden  ( Natuur 2000           en GNN gebieden !) te plaatsen  vind ik  kort gezegd:  krankjorum.
 –
2. – De provincie refereert aan een onderzoek van het RvO in het bosgebied Robbenoord gelegen in de                                  Wieringermeer . Zie link 2.
De situering en omvang van het bosgebied Robbenoord is echter in niets te vergelijken met onze Veluwse bossen. Robbenoord is een stuk bos van ca. 8 km2, direct grenzend aan het samenkomen van  Waddenzee en IJsselmeer.
De provincie Gelderland stelt  in haar rapportage ‚ dat er mogelijkheden zijn ‚  Dit is een misleidende tekst , die volstrekt geen recht doet aan de kritieke aspecten van windturbines in bossen , zoals ecologie, de  nodige infrastructuur , gevolgen voor toerisme, noodzakelijke boskap, en de aantasting beschermde leefgebieden van vogels en wild , flora en fauna, zoals die in  het rapport Windturbines Robbenoord vermeld worden.
Bijgaand treft u in bijlage een samenvatting van het vooral technische en op ruimtelijke ordening georienteerde rapport aan.
windmolens P1900515

Windmolens in het bos op de Veluwe, hoe verzin je het! – Foto: ©Louis Fraanje

Dringend beroep
Ik doe dan ook een beroep op u om de Windvisie Barneveld-2  ,alvorens tot besluitvorming te komen op 27 januari, zeer kritisch te doorgronden. Laat u zich niet op het verkeerde been zetten. Betrek de de inwoners van Garderen, Kootwijk en Stroe bij uw meningsvorming , bijvoorbeeld door middel van  een referendum. Laat u zich  informeren door organisaties als het  IVN , Vogelbescherming Nederland , Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
Stel zo nodig de besluitvorming uit!
Met vriendelijke groet,          Jan Fousert  Barneveld
Link 2 :  Uit Windvisie Barneveld -2
4.2 windturbines in de natuur

De genoemde gebieden onder f) en g) (Natura 2000 en GNN) waren tot voor kort niet in beeld voor plaatsing van windturbines. Uit informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt bos en natuur kunnen profiteren van windenergie. Diverse organisaties hebben hier onderzoek over uitgevoerd en een recente kennispilot bij het Roobenoordbos in Noord-Holland heeft uitgewezen dat er mogelijkheden zijn4.

Zoals aangekondigd in de windvisie van de provincie Gelderland wordt momenteel een verkenning uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden van windenergie in bosgebied. Voorlopige resultaten lijken te duiden het inderdaad niet onmogelijk is om op bepaalde boslocaties in Barneveld windturbines te plaatsen. De verkenning wordt momenteel afgerond, de resultaten zullen begin 2016 worden gepubliceerd.

Theekoepel met mooi uitzicht[3]

Theekoepel in het Schaffelaarsebos te Barneveld – Compilatiefoto: – ©Jan van Uffelen

Barneveld 
Voor Barneveld liggen in de bosgebieden op de Veluwe de enige locaties waar weinig woonbebouwing en andere belemmeringen zijn en waar ruimte is voor grotere opstellingen van 4-5 turbines. Naar aanleiding van de verkenning, geeft de provincie aan dat zij de mogelijkheden op een concrete boslocatie nader wil onderzoeken, wanneer hier een verzoek vanuit de gemeenteraad aan ten grondslag ligt. Zij wil gemeenten, die een dergelijke optie serieus overwegen, middels een pilot ondersteunen. Voor het behalen van de gemeentelijke doelstelling is deelname aan een dergelijke pilot wenselijk. In de gemeente zijn immers slechts beperkt mogelijkheden voor het plaatsen van turbines en een dergelijke locatie kan een reëel alternatief zijn.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2015/12/29/geen-windmolens-in-het-bos/