Gekissebis over vervanging grofwild kerend elektrisch raster

Publiek geheim…      De uiterste grens Z/O-Veluwemassief:

Het is inmiddels een “publiek geheim” dat sinds enig tijd het nodige gekissebis is ontstaan over vervanging van een voormalig oud/afgeschreven (elektrisch) grofwild kerend raster. De plaats van handeling is gelegen langs de noord grens van het bouwland dat deel uitmaakt van het “Landgoed Biljoen” en zuid grens van het “Nationaal Park Veluwezoom”.

De grens van het vervangende raster staat plaatselijk bekend als (vrije honden uitlaatplaats) en is gelegen langs “Ossendaalselaan” tussen Velp en begraafplaats “Heiderust” te Worth-Rheden. De hoofdrolspelers in deze kwestie zijn de eigenaresse van de landbouwgronden respectievelijk Geldersch Landschap & Kastelen (GLK) en de aangrenzende eigenaresse Vereniging Natuurmonumenten (NM). De centrale vraag: “Wie gaat dat nieuwe grofwildwild kerende raster betalen, alsmede het onderhoud daarvan?”.

Op de foto zijn duidelijk de restanten te zien dat het oude elektrisch grofwild kerend raster sinds enige tijd is vervallen/afgeschreven en door braamstruiken geheel is overwoekerd - Foto: ©Ton Heekelaar

Op de foto zijn duidelijk de restanten te zien dat het oude elektrisch grofwild kerend raster sinds enige tijd is vervallen/afgeschreven en door braamstruiken geheel is overwoekerd – Foto: ©Ton Heekelaar

Wanprestatie een paar decennia terug

Volledigheidshalve zij vermeld, dat destijds door faunabeheerders met een jarenlange praktijk ervaring reeds kritische op- en aanmerkingen over het raster voornemen hebben gemaakt. Dus de doelmatige/praktische werking van een dergelijk raster door hen in twijfel werd getrokken. Dat was kennelijk aan ambtelijke dovenmans besteed!

Door de desbetreffende partijen werd vervolgens het één en ander toch geaccordeerd op basis van een compromis.  *Dat -in het najaar- na de oogst de stroomvoorziening wordt ontkoppeld en de rasterdraden plat op de grond worden gelegd opdat het roodwild dan ongehinderd die landbouwgronden kunnen betreden en….foerageren. *In het voorjaar bij aanvang van de grondbewerking i.v.m. bemesten, ploegen en zaaien voor het nieuwe oogstseizoen, worden de elektrische draden weer opgetrokken en van stroom voorzien. Bedoeld opdat -letterlijk en figuurlijk- het roodwild dan weer voor ongeveer acht maanden buitenspel wordt gezet. Althans dat dacht men! De praktijk blijkt bij een dergelijke (ondeugdelijke) constructie weerbarstig.

Op de foto boven zijn nog duidelijk de sporen van de recentelijke 4-juni-2019 windhoos/tornado op de grens van de rasterproblematiek te zien. Tevens het dorp Rheden en omliggende bossen ook zwaar zijn getroffen - Foto: ©Ton Heekelaar

Op de foto boven zijn nog duidelijk de sporen van de recentelijke 4-juni-2019 windhoos/tornado op de grens van de rasterproblematiek te zien. Tevens het dorp Rheden en omliggende bossen ook zwaar zijn getroffen – Foto: ©Ton Heekelaar

Praktijk en drama

Vooral dat men destijds het raster onder oude/dikke eiken/beukenbomen met zware overhangende takken evenwijdig langs de Ossendaalselaan heeft geplaatst. Gevolg dat bij de eerste de beste storm wel één of meerdere van die takken afbraken. Hierdoor regelmatig het raster -stroomloos- gedeeltelijk aan de grond lag. Kortom een wanprestatie!!! Dat het raster geld heeft gekost is nog tot daaraan toe. Maar…..helaas zoals zo vaak het wild daarvan de dupe wordt. Merkwaardig door partijen welke het natuurbeheer hoog in haar vaandel hebben staan.

Voorbeeld: Tijdens het hakselen van een groot maisperceel een aantal herten in blinde paniek alle kanten uit vlogen. Hierdoor een groot kapitaal hert verstrikt raakte in de draden van het elektrisch raster. Gevolg een drama waarbij het dier dermate ernstig letsel op liep dat een noodzakelijk “vangschot” door een employé NM noodzakelijk werd geacht!

Een impressie van de aangrenzende Provinciale weg van Velp richting Rheden. In de verte bij de verkeerslichten is nog net de afslag naar de snelweg van de A.348 zichtbaar zoals het verkeersbord op de voorgrond duidelijk kenbaar maakt - Foto:©Ton Heekelaar.

Impressie van de aangrenzende Provinciale weg van Velp richting Rheden. In de verte bij de verkeerslichten is nog net de afslag naar de snelweg van de A.348 zichtbaar zoals het verkeersbord op de voorgrond duidelijk kenbaar maakt – Foto:©Ton Heekelaar

Significant grens verschil en instelling NUL-gbied

Naar verluid heeft NM het kadaster enige tijd geleden verzocht om een nieuwe kadastrale meting te laten doen uitvoeren. Hieruit schijnt te  zijn gebleken dat t.a.v. de veronderstelde grens een significant verschil is geconstateerd! Dus gefronste wenkbrauwen tussen partijen. Gevolg een pad stelling. Hierdoor blijft het oude/afgeschreven raster voor “Jan Doedel” tegen de grond  liggen en geheel door braamstruiken overwoekerd. Hierdoor kan het dam- en roodwild thans (lees: sinds enige tijd) het gehele bouwland bestaande uit gewassen zoals o.a. (kuil)mais, graangewas en (kuil)gras zonder enige belemmering betreden. Daarbij wordt ongetwijfeld de nodige landbouwschade bewerkstelligd!

Tevens tijdens de nachtelijke uren zal het grofwild (bij gevaar voor eigen leven) de provinciale weg, spoorbaan en snelweg A.348 over steken om te gaan snoepen van de overheerlijke minerale rijke vegetatie aan de IJssel uiterwaarden. “De penningmeester van het wildschade-fonds in overweging gevende dat men thans vast kan gaan sparen voor de te verwachten schadeclaims van een aantal desbetreffende landbouwers van Landgoed Biljoen”. Dat die gronden -naar verluid- door de Fauna Beheer Eenheid (FBE) namens de Provincie Gelderland –thans- zijn aangemerkt als een NUL gebied. Dat betekent: Geen enkel dam- of edelhert op die gronden wordt getolereerd op straffe van afschot!:

Foto boven geeft een redelijk overzicht van het bouwland Landgoed Biljoen (GLK). Thans kunnen die landbouwgronden door dam- en roodwild onbelemmerd worden betreden. Rechts: zichtbaar het aangrenzend rijwielpad en Provincialeweg tussen Velp & Rheden. Links: majestueuze contouren van de zuidgrens Nationaal Park Veluwezoom(NM) dat deel uitmaakt van het Veluwemassief- Foto: ©Ton Heekelaar

Hierboven een redelijk overzicht van het bouwland Landgoed Biljoen (GLK). Thans kunnen die landbouwgronden door dam- en roodwild onbelemmerd worden betreden. Rechts: zichtbaar het aangrenzend rijwielpad en Provinciale weg tussen Velp & Rheden. Links: majestueuze contouren van de zuidgrens Nationaal Park Veluwezoom(NM) dat deel uitmaakt van het Veluwemassief – Foto: ©Ton Heekelaar

Op de foto boven d.d. 11-juni-2019 zijn duidelijk de afdrukprenten van edelherten tussen een perceel jonge mais op het bouwland van “Landgoed Biljoen”(GLK) waar te nemen- Foto:©Ton Heekelaar

Op de foto boven d.d. 11-juni-2019 zijn duidelijk de afdrukprenten van edelherten tussen een perceel jonge mais op het bouwland van “Landgoed Biljoen”(GLK) waar te nemen- Foto: ©Ton Heekelaar

Vrijblijvend advies

Hierbij geeft de opsteller van dit verslag -geheel vrijblijvend- in overweging: Dat men niet weer de fout maakt door een nieuw wild kerend raster –onder de rooilijn– van  talrijke zware overhangende takken zal plaatsen! Het gaat hier immers om waardevolle majestueuze bomen langs de Ossendaalselaan. Het lijkt heel onwaarschijnlijk dat NM (als eigenaresse) niet zo maar even over een lengte van meer dan één km die bomen in zijn geheel zal verwijderen. Dan kan men redelijker wijze verwachten dat haar achterban  -zijnde de leden NM- protest zullen aantekenen!

Noot:  Dat is eerder gebeurd toen NM een paar decennia geleden zelf voornemens was om een gedeelte van die bomen langs de Ossendaalselaan te vervangen door Konings Linden. Gevolg: een hoop heisa waarbij talrijke (invloedrijke) aanwonende leden, alsmede leden uit de directe regio het lidmaatschap van Vereniging NM hebben opgezegd.

 

 

 

 

 

 

Op toegangsborden is de regelgeving betreffende de toegangsbepalingen voor een ieder op een duidelijke wijze kenbaar gemaakt – Foto’s: ©Ton Heekelaar

Tot Slot

Komt het ambtelijk beleid soms met een cadeautje?: Door zowel de Rijks- als Provinciale overheid hebben op grond van wetenschappelijke rapporten het faunabeleid geaccordeerd. Dat betekent in het belang van gezonde fauna populaties, zal worden gestreefd naar een zo groot mogelijk leefgebied. Dat in de praktijk te bewerkstelligen middels de bouw/aanleg van talrijke -noodzakelijke- kostbare voorzieningen zoals o.a. fauna-viaducten, grofwild uitwisseling passages, onder doorgangen, wildroosters, snelheidsbeperkende verkeersmaatregels en etc.

Bij dit feitelijk vastgestelde faunabeleid rijst automatisch de slotvraag: Is het gekissebis door beide grote natuurbeschermingsorganisaties over “een rastertje” soms gebaseerd op het leggen van een rookgordijn? Dat natuurpartijen samen met Rijks-, Provincie en Gemeente ambtenaren achter de schermen- werken om toch met/onder een aantal randvoorwaarden/voorzieningen de edelherten een vrije doorgang naar de IJssel-uiterwaarden willen verlenen? Dat zal volgens u rapporteur een prachtig cadeautje zijn, alsmede schitterend aansluiten bij een groot natuurproject dat recentelijk in het Velperbroek van de IJssel-uiterwaarden is afgerond!

We gaan het beleven zodat dit item ongetwijfeld zal  worden vervolgd……..

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2019/06/17/gekissebis-over-vervanging-grofwild-kerend-elektrisch-raster/