Onnodige bedreiging van natuur en landschap!

Leffert Oldenkamp

Plannen worden voornamelijk doorgedrukt op basis van gekweekte angst

Waterschap Vallei en Veluwe heeft op 24 januari de stand van zaken gepresenteerd van de plannen voor de Grebbedijk. Er waren op een bijeenkomst in 2016 verwachtingen gewekt dat er voor natuur, wonen en recreatie kansen lagen om mee te profiteren van de ruim ter beschikking staande middelen.

Medewerkers van het waterschap verzorgden daarover publieksvriendelijke bijeenkomsten. Ondertussen wordt de waarschuwing dat veiligheid voorop staat steeds indringender. We moeten geen illusies koesteren over wat er te realiseren valt van de ideeën van bewoners, aldus het waterschap. Watersportactiviteiten ten westen van de Pabstsendam zijn nog enigszins kansrijk.

Het enthousiasme is getemperd

Natuurorganisaties als Mooi Wageningen en Vogelbescherming trekken aan de bel. Zij constateren terecht dat natuur- en landschapswaarden worden bedreigd. Ze doen een beroep op de wettelijke status van het gebied (Natura 2000 met habitatrichtlijnen) in hun poging om vernieling enigszins tegen te houden. Dat heeft helaas weinig zin. De plannen voor de Grebbedijk worden voornamelijk doorgedrukt op basis van onvoldoende gefundeerde en dus gekweekte angst voor overstromingen. Daar ligt de zwakte van de waterautoriteiten.

Hoog water vormt geen bedreiging voor de Grebbedijk – Foto: ©Leffert Oldenkamp

Die zwakte valt goed aan de kaak te stellen

De recente overstromingen van de uiterwaarden hebben duidelijk gemaakt dat het waterpeil in vergelijking met vroeger sterk wordt afgezwakt. Dat is een gevolg van de al getroffen maatregelen voor ‘ruimte voor de rivieren’. In zowel Duitsland als Nederland.
De Duitse autoriteiten hebben bevestiging gekregen van de opvatting dat hun dijken niet verder verhoogd hoeven te worden. Daarmee zal het belangrijkste uitgangspunt voor versterking van de Grebbedijk – namelijk dat bij Lobith een waterstand van 18 meter boven NAP wordt gevreesd van tafel zijn. Immers, mocht er toch zoveel water af te voeren zijn, dan stroomt het water in Duitsland al over de dijken. Bij de Grebbedijk zal het waterpeil dan beneden de gevreesde stand blijven.

Na de overstromingen van 1995 werd de Grebbedijk al versterkt. De bevolking wordt echter nog steeds angstig gehouden op basis van achterhaalde aannames. Natuur en landschap worden onnodig bedreigd. Die insteek biedt in een rechtszaak een betere kans van slagen om de plannen te ondergraven dan een beroep op de habitatrichtlijnen.

Tekst: ©Leffert Oldenkamp, bosbouwkundige

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/03/02/onnodige-bedreiging-natuur-en-landschap/