Werkplannen voor beheer van groot wild

Faunabeheereenheid Gelderland heeft werkplannen voor beheer van groot wild opgesteld

De werkplannen voor wild zwijn, edelhert, damhert en ree zijn door het bestuur van de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) vastgesteld. In de werkplannen staat wat er het komende seizoen nodig is om de aantallen in het wild levende hoefdieren op het afgesproken niveau te houden.

Om een gezonde wildstand te houden en de belangen van verkeersveiligheid, landbouw, bosbouw, natuur en óók wildzichtbaarheid met elkaar in evenwicht te houden, maakt de FBE werkplannen. Deze werkplannen maken onderdeel uit van de jaarrapportages die in samenwerking met de Vereniging Wildbeheer Veluwe worden opgesteld. Het beheer van de wilde zwijnen start op 1 juli en van de edelherten en damherten op 1 augustus. Beheer van reeёn vindt jaarrond plaats.

Wilde zwijnen zijn rijk vertegenwoordigd op de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

Wilde zwijnen

Eind mei en begin juni zijn de wilde zwijnen geteld. Hieruit is een verwachting afgeleid van een zomerstand van meer dan 6.200 dieren. Dit betreft een ondergrens. Voorjaarstellingen hebben vanwege de voedselsituatie geen volledig beeld kunnen geven. De weersomstandigheden van de afgelopen weken maken dat op het ogenblik weinig voedsel beschikbaar is. De dieren moeten meer moeite doen om in hun voedsel te voorzien. Het goede voedselaanbod in de afgelopen jaren had echter tot gevolg dat er nog nooit zoveel wilde zwijnen zijn geteld.

Er zijn vorig jaar 287 geregistreerde aanrijdingen met wilde zwijnen geweest, een daling ten opzichte van 2015. De huidige omstandigheden maken dat er op dit moment veel aanrijdingen plaatsvinden. Het aantal aanrijdingen van 2016 is op dit moment in 2017 al bereikt. Dit seizoen ligt de nadruk op regulatie om de overeengekomen doelstand te bereiken. De streefstand voor het komende voorjaar is bepaald op 1.350 wilde zwijnen. Overigens zal een deel van de regulatie ook door natuurlijke sterfte plaatsvinden, deze sterfte vindt vooral plaats onder biggen in de zomerperiode. De geplande regulatie op basis van beheer betreft minimaal 4.500 dieren.

Het edelhert, de koning van de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

Edelherten

De FBE verwacht dat er deze zomer circa 3.250 edelherten op de Veluwe lopen, dat is iets minder dan vorig jaar. Het aantal aanrijdingen met edelherten bedroeg afgelopen jaar 71. Dat waren er 26 minder dan in 2015. Op de Noordoost Veluwe is de uitwisseling tussen gebieden verbeterd. Er wordt voor 2018 een doelstand nagestreefd voor de gehele Veluwe van ongeveer 1750 edelherten.

Dambok aan de rand van het Deelerwoud – Foto: ©Louis Fraanje

Damherten

Het aantal damherten is in de afgelopen periode stevig opgelopen. In een aantal gebieden leverde dit schade voor de bosbouw op. Mede daarom wordt het aantal weer teruggebracht naar de oorspronkelijke doelstand van 416 dieren op de gehele Veluwe. Het aantal verkeersslachtoffers onder damherten is het afgelopen jaar behoorlijk gedaald van 42 naar 18 dieren. De ontwikkelingen rond deze diersoort zullen de komende periode extra aandacht blijven krijgen van de FBE. De totale stand deze zomer op de gehele Veluwe is naar verwachting bijna 975 damherten. Deze stand en bijbehorende schade moet komende jaren verminderen.

Reebok tussen het groen van het Veluwse bos – Foto: ©Louis Fraanje

Reeën

Reeën komen in geheel Gelderland voor. Uit de telling van de reeën in Gelderland blijkt dat de populatie stabiel is. Dit komt goed overeen te komen met het beeld van het aantal aanrijdingen met reeën. Dat is licht dalend. In 2016 zijn in Gelderland 984 aanrijdingen geregistreerd. Dit is een daling van circa 10% ten opzichte van 2015. Toch sneuvelde het afgelopen seizoen nog bijna één op de tien reeën door een aanrijding. Het nemen van verkeersmaatregelen, zoals wildsignalering en het openhouden van bermen kan er aan bijdragen om dit te voorkomen.

Daarnaast is gerichte bejaging een effectief middel. Lage dichtheden dragen bij aan de verhoging van de verkeersveiligheid. De lokale wildbeheereenheden spelen daarbij een belangrijke rol. Het benodigde afschot in het beheerjaar 2017-2018 bedraagt circa 3.600 reeën. De gewenste voorjaarsstand voor heel Gelderland is ruim 10.000 reeën.

Het jaarverslag grofwild 2016-2017 en de werkplannen 2017-2018 zijn te vinden op de website van  Faunabeheereenheid Gelderland.

Bron: Faunabeheereenheid Gelderland, 31/07/17

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/08/03/werkplannen-beheer-groot-wild/