Donkere wolken boven Grote Veenderplas

Op 5 februari plaatsten we het artikel “Grondproject Mobagat bij Barneveld afgerond“.
Maar dat was niet het eerste artikel waarin we aandacht besteden aan de Veenderplas.

In april 2010 (18e jaargang no.2) stond in de, toen nog papieren, Veluwenaar het onderstaande artikel:

Vervuilde slibstort in natuurgebieden straks heel normaal?

Het storten van vervuilde bagger in de Grote Veenderplas het zg. Mobagat bij Barneveld, gaat gewoon door! Sinds een jaar is het legaal om vuile grond en baggerslib te dumpen in kleine meertjes en plassen, zoals het Mobagat bij Barneveld. Het Mobagat is niet de enige plek, ook bij Tiel, Ingen, Borculo en Oosterbeek zijn plassen die ‘ontdiept’ worden met vervuilde grond. Kan en mag dit zomaar doorgaan? Ook de Jac. Gazenbeekstichting heeft onlangs openlijk geprotesteerd!

het Mobagat bij Barneveld (Foto JGS)

het Mobagat bij Barneveld
(Foto JGS)

Brief
November vorig jaar heeft onze voorzitter Louis Fraanje, in een persoonlijke brief, zijn bezorgdheid uitgesproken naar de heer Wubbo de Raad, directeur van de SBNL Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied. Een brief van dezelfde strekking is naar het Waterschap Vallei en Eem verzonden. Beide instanties verschuilen zich achter de Nederlandse wetgeving, die dit soort vervuiling gewoon zonder meer toestaat.

Kankerverwekkend
Baggerspecie kan verontreinigd zijn door riooloverstorten, ongezuiverde rioollozingen in buitengebieden, antifouling van schepen, teerachtige producten afkomstig van schepen en oeverbeschoeiingen, landbouw (meststoffen en bestrijdingsmiddelen), wegverkeer via hemelwater. Antifouling bestaat uit biociden welke organische koperverbindingen bevatten, die schaaldieren afdoden, hiermee voorkomt men aangroei op de scheeps-wand. Op de aanwezigheid van bijvoorbeeld het levensbedreigende biocide en de kankerverwekkende zware metalen, wordt volgens het Waterschap gecontroleerd. Maar… noch het Waterschap, noch Grondbank hebben dit gestaafd met laboratoriumanalyses!

Het storten van vervuilde bagger gaat gewoon door (Foto JGS)

Het storten van vervuilde bagger gaat gewoon door
(Foto JGS)

Twee petten op
Volgens het Waterschap is de water-kwaliteit van de Grote Veenderplas door het storten van deze baggerspecie niet in het geding. Dit is echter op geen enkele wijze met praktijkproeven onderbouwd. Het Waterschap is de eigenaar van de baggerspecie, maar heeft ook de vergunning afgegeven voor het storten van deze specie in de Grote Veenderplas. Zij heeft dus twee petten op! Kosten van verwerken spelen een grote rol en daarmee is het Waterschap voor het verlenen van de vergunning belanghebbende en kan zij dus onmogelijk een onafhankelijk vergunningsbesluit afgeven. De overheid (provincie en gemeente) hadden hier een leidende rol moeten spelen. Het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit van het ministerie van VROM geeft hen hier alle gelegenheid toe. Volgens een Europese richtlijn (2001/42/EG) had het Waterschap en/of de Grondbank een onderzoek moeten doen naar alternatieven van verwerking en moeten aangeven waarom voor deze methode van storten is gekozen. Dit is niet gebeurd! Het ministerie van VROM schrijft voor dat belanghebbenden, en dit zijn dus zeker de omwonenden, inspraak moeten hebben in het plan. Ook dit is niet gebeurd! Er heeft alleen een presentatie plaats gevonden over het storten in de Grote Veenderplas.

Ondanks protesten gaat de slibstort gewoon door. Grondbank GmG mag de komende jaren in totaal 400.000 kuub vervuilde baggerspecie in het Mobagat storten. Van deze 400.000 kuub die men van plan is te dumpen is al meer dan 40.000 kuub in het schone water van de plas gestort.
Momenteel staat het project ter discussie binnen de lokale en landelijke politiek.

Demonstratie in Ede
Leden van de Vereniging Schone Veenderplas demonstreerden op zaterdag 20 februari jl. in het centrum van Ede tegen de slibstort in het Mobagat.
De in het oranje gelede demonstranten, compleet met grote spandoeken vielen op. Ook de Jac. Gazenbeekstichting uit Lunteren betuigde haar steun aan de actie.

Ook mensen van de Jac. Gazenbeekstichting waren aanwezig in Ede (Foto JGS)

Ook mensen van de Jac. Gazenbeekstichting waren aanwezig in Ede
(Foto JGS)

Voorzitter Louis Fraanje: “Ik vind het gewoon een schande dat juist een natuurbeschermingsorganisatie als SBNL zich laat gebruiken om de prachtige Veenderplas te vervuilen. Ook van het Waterschap begrijp ik niks. Het staat garant voor schoon water, maar daar zet ik grote vraagtekens bij.” Het plan van de Vereniging Schone Veenderplas om minister Cramer (milieu), die in Ede zou zijn in het kader van een verkiezingscampagne, een petitie aan te bieden, ging niet door. Zij kon niet komen als gevolg van de val van het kabinet. Toch bleek het een geslaagde actie, want veel voorbijgangers betuigden hun sympathie.

 


Ook het onderstaande ingezonden stuk stond in De Veluwenaar:

Stort bagger in Mobagat

Het is van de gekke dat er sinds donderdag 25 februari weer wordt ‘gestort’ in het Mobagat. Men noemt dit een nuttige toepassing, omdat het milieu en de natuur daar beter van zou worden. Naar mijn mening wordt de natuur er absoluut niet beter van. Als je bagger uit de grachten van Amersfoort hiervoor gebruikt, kan dit toch nooit schoon zijn? Wij weten niet wat er in deze stinkzooi zit… en al zouden we het weten, dan was het waarschijnlijk zeer bizar. Gemeenteraden van Ede en Barneveld zijn tegen de stort, evenals de provincie Gelderland, maar niemand neemt de verantwoordelijkheid om de stort te stoppen. Waar is de verantwoordelijkheid van het Waterschap? Van een waterautoriteit zou je toch mogen verwachten dat zij de kracht en de mogelijkheid heeft om dit te stoppen, immers zij beheren toch het water? “Waterschap Vallei en Eem zorgt voor veilige dijken, optimale waterstanden en schoon water in sloten, beken, kanalen en plassen”, zo wordt gesteld?! Maar dit is schijnbaar niet het geval;. De eigenaar van het Gat, de SBNL, met natuur hoog in het vaandel, zou toch een goed rentmeester moeten zijn? Of… is de oorzaak het grote geld? Of… zijn het misschien maffiapraktijken?

Jaap van de Heg, Lunteren

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/02/07/donkere-wolken-boven-grote-veenderplas/