Het onrecht de EG-boeren aangedaan

Een diepe bezorgdheid over de maatschappelijke ontwikkelingen in de landbouw

In mijn archief kwam ik onlangs het boekje “Het onrecht de EG*-boeren aangedaan over de jaren 1945 tot 1983″, dat ik destijds van Reijer Brons overhandigd kreeg.
Een boekje wat hij geschreven had vanuit een diepe bezorgdheid over de maatschappelijke ontwikkelingen in de landbouw en in 1985 is verschenen.
( *Met EG wordt bedoelt EU, vroeger Europese Gemeenschap en nu Europese Unie.)

Mede doordat de toekomst van onze boeren op het spel staat en er momenteel heel veel onzekerheden zijn, leek het mij goed om dit boekje onder de aandacht te brengen.

In zijn woonplaats Terschuur is zelfs een straat naar hem vernoemd - Foto: ©Archief Gem. Barneveld

In zijn woonplaats Terschuur is zelfs een straat naar hem vernoemd – Foto: ©Archief Gem. Barneveld

Onderscheiden

Reijer Brons (1909-1994) ontving op 12-10-1982 de erepenning van de gemeente Barneveld. Hij ontving deze o.a. vanwege een reeks van jaren vervulde bestuurlijke functies zowel plaatselijk als op regionaal niveau in de Gelderse Christelijke Boeren en Tuinders Bond. In zijn woonplaats Terschuur is zelfs een straat naar hem vernoemd.

***

Voorwoord in het boek

De periode 1945 tot 1984 heeft zich in de landbouw gekenschetst door grote veranderingen op maatschappelijk en technisch gebied.

Dit boek is geschreven onder de drang van een diepe bezorgdheid over de maatschappelijke ontwikkelingen in de landbouw.

 

Blijvende invloed

Op Reijer Brons, geboren in 1909 op een typische Veluwse boerderij, als kind uit een groot gezin, hebben de moeilijke crisisjaren een blijvende invloed gehad. Hij exploiteerde een bedrijf van 17 hectare.

Op dit bedrijf werd rundvee gehouden, daarnaast werd een vermeerderingsbedrijf van legrassen en vanaf 1948 een moderne kuikenbroederij opgezet. Bij dit alles wist hij zich gesteund door een fantastische vrouw.

.

Gevoel van verantwoordelijkheid

Hij is jaren bestuurslid geweest van het hoofdbestuur van de Gelderse C.B.T.B., bestuurslid van verschillende technische organisaties op het gebied van de pluimveehouderij en heeft zich ingezet voor de belangen van de landbouw in het algemeen en voor de pluimveehouderij in het bijzonder.
Hij heeft hierbij altijd gevochten voor het zelfstandige gezinsbedrijf en deze gewaarschuwd voor contracten.
Zijn karakteristieke en kritische manier van optreden hebben hem tot een alom bekende persoonlijkheid gemaakt. Zijn gevoel van verantwoordelijkheid voor de toekomst heeft hem ertoe gebracht om dit boek te schrijven.
Als gevolg van de enorme groei van de productie is de ontwikkeling van de landbouw op een moeilijk punt gekomen. Het is niet eenvoudig hiervan voor de toekomst een visie te vormen om zo een goed beleid te kunnen realiseren.

Voor een ieder die zich verantwoordelijk voelt voor de ontwikkeling van de landbouw, zowel op de boerderij als in de landbouworganisaties, de coöperaties, het Landbouwschap tot en met het Ministerie van Landbouw, zou het goed zijn dit boek te lezen.

Het is goed dat mensen uit de praktijk hun ervaringen opschrijven, zodat deze een bijdrage kunnen leveren tot de vorming van een goede beleidsvisie, waardoor voor de toekomst grote beleidsfouten kunnen worden voorkomen, niet alleen voor E.G.boeren, maar voor alle inwoners van de gehele gemeenschap.
Mede door zijn optreden is er tussen ons begrip en vriendschap ontstaan.

Henk(†) en Henny Zandbergen, Boerderij “Nieuw Bakelaar”  –  Terschuur december 1984

*******************************************************************************************************************************

Hieronder een klein gedeelte uit het boekje:

Reijer Brons (1909-1994)

Reijer Brons (1909-1994)

Wij leven in weelde

Het welvaartspeil waarin wij nu leven kan op de duur niet bestaan, omdat het voor een gedeelte ‘schijnwelvaart’ is. Wij moeten vrijwillig een gedeelte van onze welvaart prijsgeven, om op de duur een redelijk welvaartspeil te kunnen handhaven. Als wij dat niet willen dan vervallen wij in de toekomst in een periode van armoede.

Stapje terug

De bewoners van de EG(Europese Unie) zijn er nog niet van doordrongen dat onze welvaart een stapje terug moet. Als ik het gehele wereldgebeuren wat door mensen is opgebouwd overzie, dan wordt ik angstig en denk ik; wat komt er op de duur van terecht. De mensen moeten zich moreel herbewapenen. Verbeter de mensen en begin met jezelf. Hier moeten de mensen naar toe groeien en als de mensheid dat niet wil, gaat de westerse beschaving zijn eigen ondergang tegemoet.

Brood en spelen

Een volk dat geen principes heeft, de zeden laat verwilderen, vraagt om brood en spelen en enkel zijn eigen directe belangen nastreeft ten koste van anderen, gaat ten onder. Daar is het grote Babylonische en het Romeinse rijk door onder gegaan.
Als wij zo doorgaan, dan gaat de westerse beschaving ook verdwijnen. Naar ik meen mag ik echter wel wijzen op het grote verschil aan inkomen van bevolkingsgroepen in de EG(EU), zoals ik dit met cijfers en feiten heb aangetoond in dit boekje.

Tekening in het boekje, die de situatie weergeeft zoals Reijer Brons het beschrijft!

Tekening in het boekje, die de situatie weergeeft zoals Reijer Brons het beschrijft!

Boeren in de EG(EU) let op uw zaak

Ik heb veel meegemaakt en heb als bejaarde het een en ander in dit boekje omschreven. Ik meen dat ik mijn plicht in deze heb gedaan, door de EG(EU) boeren te waarschuwen. Met belangstelling wacht ik nu uw reacties af. Boeren uit de gemeenschap, het woord is aan u. U hebt het in uw macht om het beleid om te buigen. Ga echter niet doorslaan en uw macht misbruiken, zoals de vakbonden al jaren hebben gedaan. Dat zou ook weer fout wezen. Het onrecht de boeren aangedaan over de jaren 1945 tot 1983 is onvoorstelbaar groot geweest!

Tekst: ©Reijer Brons(†) 

Met dank aan:  Heimen en Beppie Brons-Doornekamp,  Henny Zandbergen en Marjan van den Berg en het Gemeente Archief Barneveld.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Naschrift:

Helaas is het boekje niet meer verkrijgbaar, maar ik sluit mij graag aan bij de woorden van Reijer Brons, dat een ieder die zich verantwoordelijk voelt voor de ontwikkeling van de landbouw, zowel op de boerderij als in de landbouworganisaties, de coöperaties, veevoederbedrijven tot en met de verantwoordelijke ministeries, het een goede zaak zou zijn om  dit boekje te lezen, want het heeft aan actualiteit nog niets ingeboet!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2022/08/20/het-onrecht-de-eg-boeren-aangedaan/